خانه حماسه و پایداری

خانه حماسه و پایداری

شرط جهاد استقامت است ،
ای دل !
تو چه می کنی ...؟ می مانی یا می روی...؟

پیوندها

۳ مطلب با موضوع «روایت فرماندهان» ثبت شده است

شهید اصغر معینی

شهید حسن منصوری

شهید عبدالرزاق زارعان